Nereprodukujte peniaze!

V tomto článku uvádzam citácie zákona a trocha právnickú terminológiu. Nie som právnik a aj keď som tento článok konzultoval s právnikom, nemusí byť celkom presný vo všetkých bodoch.

Ak si ním nedáte poradiť a chcete sa do podobnej práce predsa len pustiť, poraďte sa najskôr s právnikom, alebo v Národnej banke, či váš zámer nie je za hranicou zákona. Nech viete, aké následky by vaša konkrétna činnosť prípadne mohla mať. Niečo sa totiž môže (ilustratívne použitie) a niečo už nie (napodobňovanie).

Nemusíte sa riadiť mojím opatrníckym názorom, ale potom musíte byť pripravení, že budete niesť následky.

Myslite aj na to, že zákon o bankovkách na Slovensku platí pre slovenské koruny, no pre iné meny platia iné predpisy. Niektoré meny sa reprodukovať nesmú vôbec a ak vám na dovolenke v zahraničí nájdu žartovnú bankovku v peňaženke, môžete na to veľmi tvrdo doplatiť. Ale k veci:

Človek, ktorý sa vo fotoeditore naučí používať laso a dokáže vymeniť hlavu na fotografii za hlavu niekoho iného celkom ľahko príde na prastarý žart – vymeniť hlavu aj na bankovke. Či už na peniaz chce dať svoju hlavu, alebo hlavu svojho učiteľa/šéfa, je to vcelku lákavá predstava: "Všetci sa zasmejú a ocenia, ako to retušovanie už ovládam…" – to si človek pomyslí a bez akýchkoľvek bočných úmyslov sa pustí do horlivej práce.

Žiaľ práve takáto činnosť sa pohybuje po obidvoch stranách hranice, ktorá je zákonom zakázaná a môže byť trestaná.

Viem, ide len nevinný žartík, ale pre jeho naplnenie je potrebné naplniť aj niektoré časti skutkovej podstaty trestného činu falšovania peňazí a porušenia autorských práv.

Zdá sa vám tento slovník príliš tvrdý na nevinný študentský žartík? Aj mne. Ale ak má byť bankovka s novou tvárou naozaj presvedčivá, musí byť čo najviac podobná skutočnej bankovke rozmerom, farebnosťou, vzhľadom. Keby nebola, nie je to už vtipné.

A práve to sa nesmie!

Čím vernejšia bude napodobenina, tým jasnejšie ide o falzifikát. A falšovanie je zakázané – je to na každej bankovke napísané, takže naozaj ťažko sa na niečo vyhovoríte.

Poviete si možno: "Veď však čo? Kto už ma len udá na polícii, ak spravím zopár stokorunáčok so svojim šéfom? Alebo s mojou frajerkou?" A zrejme tak aj naozaj bude. Asi sa naozaj nič nestane. V nejednej firme sa dá vidieť niekde na záchode zabodnutý falzifikát dvadsaťkorunáčky s umelo vloženým ministrom zdravotníctva. (Zaviedol 20 korunové poplatky…) Alebo s niekým iným. A nič sa nedeje. Ono sa ale často nič nedeje len preto, že niet žalobcu.

Myslite aj na to, že ak spravíte takú falošnú bankovku, nemusíte mať toľko šťastia. Ak bude dobre spravená, budú ju chcieť aj viacerí vaši kamaráti. Rozmnožíte ju a na vec zabudnete.

 • Čo ak vás niekto nemá v láske a udá vás polícii? Len tak, zlomyseľne, či zo žiarlivosti.
 • Čo ak sa niekto v opitosti omylom pokúsi takou bankovkou niekde zaplatiť? Nemusia to zobrať, ako žart, ani omyl.
 • Čo ak takú bankovku vám (alebo vášmu kamarátovi) nájdu na colnici v štáte, v ktorom sa bankovky reprodukovať nesmú?

Takú situáciu vopred nemôžete vylúčiť. Viem, pravdepodobnosť, že za "falšovanie" budete mať nepríjemnosti nie je práve vysoká. Ale je celkom reálna. Pritom nepríjemnosti, aké by nasledovali nestoja za žiadne "uznanie kamarátov za dobrý žart". Polícia vám nemusí veriť tvrdenie, že ste bankovku vyrábali naozaj len pre pobavenie. Proste sa to nesmie ani zo žartu ani pre zisk. Človek vlastniaci falošnú bankovku je proste podozrivý.

 • Čo ak ste si len cvičili technologický postup, ako falšovať bankovky naozaj? A iná tvár tam je, aby ste mali alibi, keby sa to nepodarilo.
 • Čo ak ste okrem "zábavných bankoviek" už vyrobili aj niektoré falzifikáty, ktoré sú v obehu?

Vy viete, že to bol len žart, ale polícia to nevie. Zločinci predsa zvyknú zapierať a vyhovárať sa. Z nevinného žartu sa tak môžete stať podozrivým v niektorom z prípadov falšovania peňazí. Stačí, aby krátko predtým boli v obehu falošné bankovky vytvorené podobnou (či rovnakou) technológiou, akú použijete vy a môžete sa dostať do veľmi vážnych problémov, možno aj do väzby.

Dosť katastrofických scenárov, pozrime sa na literu zákona. Podľa teraz platného (jeseň 2005) Trestného zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších noviel sa jedná o nasledovný trestný čin :

§ 140

Falšovanie a pozmeňovanie peňazí a cenných papierov

 1. Kto sebe alebo inému zadováži falšované peniaze alebo falšované cenné papiere, alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
 2. Kto falšuje alebo pozmení peniaze, alebo kto falšuje alebo pozmení cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované alebo pozmenené peniaze alebo falšované alebo pozmenené cenné papiere dá ako pravé, potresce sa odňatím slobody na päť až desať rokov.
 3. Rovnako sa potresce páchateľ,
  a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo
  b) ak spácha čin v značnom rozsahu.
 4. Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,
  a) ak spácha čin uvedený v odseku 2 v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo
  b) ak spácha taký čin vo veľkom rozsahu.

a takto to bude v právnom poriadku vyzerať po 1. januári 2006, kde vstúpi do účinnosti nový Trestný zákon č. 300/2005 :

§ 270

Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov

 1. Kto sebe alebo inému zadováži falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere alebo kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.
 2. Kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.
 3. Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) závažnejším spôsobom konania, alebo
  b) vo väčšom rozsahu.
 4. Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
  b) vo veľkom rozsahu.

a v nadväznosti na to aj

§ 271

Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov

 1. Kto dovezie, vyvezie, prepraví, prijme alebo získa falšované, pozmenené a neoprávnene vyrobené peniaze a cenné papiere s cieľom uviesť ich do obehu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.
 2. Kto falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá do obehu ako pravé, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 3. Rovnako ako v odseku 2 sa potrestá, kto použije falšované alebo pozmenené, alebo neoprávnene vy
  robené cenné papiere ako pravé.

Toľko citácia zákona o falšovaní peňazí.

Ak by sa vám podarilo vykĺznuť z podozrenia, že ste chceli falšovať peniaze, môžete ďalej naraziť na problém autorských práv.

Pozrime sa, čo k téme hovorí zákon:

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:

§ 1

 1. Reprodukcie bankoviek a pamätných bankoviek (ďalej len „bankovka“) alebo ich častí možno zhotoviť a používať len ako jednostranné čiernobiele alebo jednostranné farebné fotografie, kresby, maľby, filmy alebo iné formy vyobrazenia, ak hlavným ohniskom a motívom týchto reprodukcií nie sú samotné bankovky a neposkytujú detailný pohľad na vzhľad celej bankovky; vyobrazenia detailov častí bankoviek, ak nepresahujú polovicu plochy obrazca reprodukovanej bankovky.
 2. Reprodukcie bankoviek alebo ich častí možno zhotoviť a používať aj tlačovými technikami, a to len jednostranne, ak
  a) tieto reprodukcie sú pri zachovaní pomeru strán menšie ako 75 % alebo väčšie ako 125 % oproti skutočnej veľkosti alebo
  b) dlhšia strana a kratšia strana týchto reprodukcií zvierajú uhol najmenej o 20o odlišný od pravého uhla,
  c) reprodukcie časti bankoviek nepresahujú polovicu plochy bankovky, a to tak, aby z jednotlivých častí nebolo možné zložiť celú bankovku.
 3. Reprodukcie alebo napodobneniny cenných papierov (Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.) vydaných Národnou bankou Slovenska možno zhotoviť a používať, len ak sú zreteľne označené nápisom „ODPIS“, „KÓPIA“ alebo „REPRODUKCIA“.
 4. Záznamy bankoviek, záznamy mincí, pamätných mincí, obchodných mincí (ďalej len „minca“) a záznamy cenných papierov v elektronickej forme a na filmovom, prípadne inom materiáli možno zhotoviť, ak nie sú hlavným ohniskom a motívom týchto záznamov a neposkytujú detailný pohľad na ich celkový vzhľad. Tieto záznamy možno použiť na zhotovenie reprodukcií bankoviek a cenných papierov tlačovými technikami podľa odsekov 2 a 3.

§ 2

 1. Predmety, ktoré úpravou napodobňujú bankovky, možno zhotoviť jednostranne z pôvodného alebo z iného materiálu, a to podľa § 1 ods. 2.
 2. Predmety, ktoré úpravou napodobňujú mince, možno zhotoviť z akéhokoľvek materiálu okrem kovu.
 3. Predmety, ktoré úpravou napodobňujú bankovky a mince, možno používať, ak sú zhotovené podľa odsekov 1 a 2.

Slovensko nie je pupkom sveta

Veru a to znamená aj fakt, že v iných krajinách majú nielen iné peniaze, ale aj iné zákony. Pozor na to – na dovolenke vás môžu (napríklad na colnici) upodozrievať, ak u vás nájdu falzifikáty svojej meny.

Informácie o rôznych menách a možnosti ich reprodukcie nájdete na serveri http://www.rulesforuse.org/pub/index.php?lang=sk z ktorého preberám informácie o mene Euro a Dolár:

Euro

Pozmeňovanie tejto meny je trestným činom. Reprodukcia tejto meny sa nesmie zobrazovať v kontexte, ktorý môže vyvolať pohoršenie (napr. materiál obsahujúci pornografické alebo násilné prvky). Reprodukovanie bankoviek je tiež zakázané, ak porušuje autorské práva vzťahujúce sa na eurobankovky.

Reprodukcie v tlačených médiách: Pre reprodukcie v tlačených médiách platia určité obmedzenia. Pokiaľ ide napr. o rozmery reprodukcií, obmedzenia sa líšia podľa toho, či sa reprodukuje iba jedna alebo obidve strany bankovky. Vo všeobecnosti platí, že zákonná reprodukcia musí spĺňať pravidlá uvedené v rozhodnutí ECB/2003/4 a v usmernení ECB/2003/5.

Reprodukcie v elektronických médiách: Pri vytváraní verejne dostupných digitálnych reprodukcií bankoviek je potrebné dodržať obidve nasledujúce kritériá:

 • maximálne rozlíšenie reprodukcie je 72 dpi;
 • na reprodukcii musí byť kontrastnou farbou uhlopriečne vytlačené slovo „SPECIMEN“, ktorého dĺžka musí predstavovať minimálne 75 % dĺžky reprodukcie a výška znakov musí byť minimálne 15 % šírky reprodukcie.

Viac informácií: http://www.ecb.int/bc/reproduction/html/index.sk.html

Dolár (americký)

Zákon o odhaľovaní falzifikátov z roku 1992, verejné právo 102-550, hlava 31 oddiel 411 Zbierky federálnych predpisov povoľuje zhotovovanie farebných ilustrácií bankoviek za nasledujúcich podmienok:

 1. ilustrácia predstavuje menej ako tri štvrtiny, resp. je jeden a polkrát väčšia ako pravá bankovka (táto podmienka platí i pre ilustrácie častí bankovky);
 2. ilustrácia zobrazuje iba jednu stranu bankovky; a
 3. všetky negatívy, tlačové dosky, pozitívy, digitálne pamäťové médiá, grafické súbory, magnetické a optické pamäťové médiá a ďalšie materiály použité pri výrobe ilustrácie, ktoré obsahujú celú ilustráciu alebo jej časť, sa musia po konečnom použití zničiť alebo vymazať.

Viac informácií: http://www.treas.gov/usss/money_illustrations.shtml

Záver

Viem, že výtlačok bankovky bežnou fototlačiarňou má ku skutočnej bankovke dosť ďaleko. Skúseného predavača by ste asi neoklamali a ani to nie je váš zámer. Ale je lepšie úplne sa vyhnúť reprodukovaniu peňazí, ktoré by mohlo byť za nepriaznivej konštelácie označené za trestný čin.

Myslite na to, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Akokoľvek úprimne myslený povzdych "aha, to som nevedel, že sa nesmie…" vám už nepomôže, ak sa spustí mašinéria, v ktorej budete mať nepríjemnú rolu podozrivého.

Vážne to riziko za ten obstarožný fór nestojí.

Komentáre k článku: Nereprodukujte peniaze!

 1. nana 31. júla 2010

  Môj syn má taký problém.je vo výkone trestu.Kámoš ho poslať splatiť dlh,dal mu 500,-€ a bol problém.Ešte ho zaviezol policajtovi do rúk.Svedkovia majú výklad z toho dňa.Vlastne by mali byť takisto stíhaní.Ich pustili a syna si nechali.Neobhajujem ho,len už som teraz zúfalá.Veril tomu kamarátovi viac, ako nám.Všetci ho utopili.

Pridajte komentár: